Afstandsverklaring

Voorwaarden voor het gebruik van deze Website

Afstandsverklaring / Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de BVBA ANCA internetsites ‘heup.be’, ‘heupprothese.be’, 'ancaclinic.it' en ‘hip-clinic.com’ (hierna "site") en de gerelateerde internetapplicaties van BVBA ANCA (hierna "applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.
Informatie over BVBA ANCA BV en de producten en diensten van BVBA ANCA op deze site worden met inacht- neming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

  1. Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met BVBA ANCA of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.
  2. BVBA ANCA noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.
  3. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door BVBA ANCA gecorrigeerd zullen worden naar BVBA ANCA's goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. BVBA ANCA behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit BVBA ANCA alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.
  4. Alhoewel BVBA ANCA al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.
  5. Externe verwijzingen (links):
    Sommige pagina’s op deze website kunnen verwijzen naar andere internet sites. BVBA ANCA is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, noch inhoud van deze websites. BVBA ANCA-Clinic geeft geen garantie, rechtvaardiging of ondersteuning over deze producten, en/of diensten van deze websites. Gebruikers mogen ook niet veronderstellen dat deze externe websites dezelfde privacy richtlijnen en/of kwaliteitseisen hanteren als de ANCA kliniek.
  6. Deze voorwaarden en deze afstandsverklaring, alsmede enige vordering gebaseerd op het gebruik van informatie van deze site wordt beheerst door Belgisch recht en partijen onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in België.
© 2001-2009 BVBA ANCA. Alle rechten voorbehouden.


Voorwaarden voor het gebruik van Gastenboek en/of Forums deze Website

Afstandsverklaring (disclaimer)

BVBA ANCA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het gastenboek en/of forums van deze website. Het gastenboek en forums worden automatisch gegenereerd, op basis van door derden (de gebruikers) ingevulde gegevens. Deze applicaties worden wel gemodereerd, en de ANCA-kliniek behoudt zich te allen tijde het recht voor om op dit proces in te grijpen, door ondermeer de toegang te blokkeren, dan wel berichten te verwijderen.
Zie ook het Privacy beleid.